Nhằm mục tiêu củng cố kỉnh lại con kiến thức định hướng đã được học, IIE Việt Nam giữ hộ đến các bạn tổng hợp các dạng bài tập CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1. Thực hành các bài tập rất quan trọng và yêu cầu làm hay xuyên chúng ta nhé.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1

*

Lý thuyết

Câu đk loại 1 được dùng nhằm biểu đạt các trường hợp có thật, rất có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

Cấu trúc: If + S + V (am/is/are, -s/-es), S + will/can/must/might…+ V-bare

Lưu ý:

Trong mệnh đề chủ yếu của câu đk loại 1, sát bên việc áp dụng trợ động từ WILL, ta vẫn hoàn toàn có thể có những trợ rượu cồn từ khác như can, must, might, should, ought to, may, have to,…UNLESS = IF NOT (nếu…không). Mệnh đề chủ yếu đổi thành dạng lấp định, còn mệnh đề chứa Unless giữ nguyên giống mệnh đề If (dạng khẳng định).Nhấn khỏe khoắn trạng thái đang diễn ra hay chấm dứt sự việc: If + S + V (am/is/are, -s/-es), S + will + be V-ing / have V-pp

Exercise

Tổng phù hợp 45 bài bác tập câu đk loại 1 thuộc nhiều dạng. Rất có lợi với những em.

Exercise 1

Put the verbs into the correct form

1) I (not go) …………. If you (not come) ………… with me.

2) She (take) …………. A xe taxi if it (rain) …………

3) We (be) ……….. Late if we (not hurry) ……………..

4) They (go) …………. On holiday if they (have) …………… time

5) She (cook) …………… dinner if you (go) …………… to lớn the market.

6) I (buy) …………. A new car if I (have) ……………… enough money.

7) He (not get) …………. A better job if he (not pass) ………….. That exam.

8) She (stay) ………. In thủ đô new york if she (get) …………. A job.

9) They (go) …………… to lớn the party if they (be) …………….. Invited.

10) If you (not want) ……………… lớn go out, I (cook) ………….. Dinner at home.

Exercise 2

There is one mistake in each sentence. Correct it.

1) I get rid of my old oto if you don’t need it.

2) You won’t be able lớn use grammar correctly unless you don’t understand it.

3) Nobody will like you if you won’t change your behaviour.

4) If I’ll order the new TV set tomorrow, we’ll get it on Monday.

5) Anna doesn’t come lớn the tiệc ngọt if you don’t invite her.

6) Jack won’t go lớn dance unless you will ask him.

7) If you will need my help, I will be in my office until 4:00

8) If you eat your vegetables, you are allowed to watch television.

9) If he will nói qua his toys, Nick will be allowed khổng lồ play.

10) When the sun sets, the kids would return home.

*

Exercise 3

Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same

1) I’ll call the teacher if you don’t leave me alone.

Unless…………………………………………..

2) When you ask me for the car, I will lend it lớn you.

Unless……………………………………………

3) Don’t go out in the rain because you will get wet.

If you…………………………………………….

4) Walk faster or you will miss the bus.

If you…………………………………………..

5) I won’t enjoy the film if you aren’t with me.

Unless………………………………………………

6) You must leave home early or you will miss the flight

If you…………………………………………………………

7) John will pass the driving exam if he isn’t nervous

Unless……………………………………………………..

8) They will go on holiday if they have time.

Unless………………………………………………….

9) You have to get up early or you will be late for school.

If you…………………………………………………..

10) He will take a xe taxi if it rains.

Unless………………………………………..

Exercise 4

Choose the correct answer

1) If you………………..careful, you will have an accident.

A. Won’t B. Won’t be C. Aren’t

2) What will you vì if…………………?

A. Everything goes wrong B. Everything will go wrong C. Everything might go wrong

3) When she goes lớn the university, she………………

A. Needs lớn learn how to lớn cook

B. Will need to lớn learn how to cook

C. Would need khổng lồ learn how to cook

4) Which sentence is correct?

A. When you will get here, we have lunch.

B. When you get here, we’ll have lunch.

C. When you will get here, we’ll have lunch.

5) If we………….hurry up, we’ll miss the train.

A. Aren’t B. Don’t C. Won’t

6) It might be dark when we…………there.

A. Get B. Will get C. Got

7) What will we vày if John…………….?

A. Don’t come B. Not come C. Doesn’t come

8) Won’t you…………late if you leave at eight thiry?

A. Be B. Are C. Been

9) If you make the dinner, I…………..the drinks.

A. Buy B. Would buy C. Will buy

10) Will you tell Daniel the news when he………………?

A. Get back B. Gets back C. Will get back

Exercise 5

Complete these conversations. Put the verbs into the correct form

1) A: Could I have some information about this year’s concert?

B: Yes, if you (fill)…………in this form, I (send)……………..to you.

2) A: Is Tom going khổng lồ pass his exam?

B: Well, he (fail)…………..if he (not study)……………..harder.

3) A: Is Mary there, please?

B: No, but if you (want)…………….to leave a message, I (give)……………… it to her.

4) A: Has John phoned yet?

B: No, & if he (not phone)……………..this afternoon, I (phone)…………….him this evening.

5) A: We must be at the stadium at 4 o’clock.

B: Well, if we (take)…………..a bus at 3 o’clock, we (not be)……………..late.

Answer key

Exercise 1:

1) won’t go / don’t come 2) will take / rains

3) will be / don’t hurry 4) will go / have

5) will cook / go 6) will buy / have

7) won’t get / doesn’t pass 8) will stay / gets

9) will go / are 10) don’t want / will cook

Exercise 2:

1) will get 2) understand 3) don’t change 4) order 5) won’t come

6) ask 7) need 8) will be allowed 9) shares 10) will return

Exercise 3:

1) Unless you leave me alone, I will call the teacher.

2) Unless you ask me for the car, I won’t lend it khổng lồ you.

3) If you go out in the rain, you will get wet.

4) If you don’t walk faster, you will miss the bus.

5) Unless you are with me, I won’t enjoy the film.

6) If you don’t leave home early, you will miss the flight.

7) Unless John is nervous, he will pass the driving exam.

8) Unless they have time, they won’t go on a holiday.

9) If you don’t get up early, you will be late for school.

10) Unless it rains, he won’t take a taxi.

Xem thêm: Cách Lách Bản Quyền Âm Thanh Youtube Hiệu Quả, Hướng Dẫn Lách Bản Quyền Âm Thanh Mới Nhất 2020

Exercise 4:

1) C 2) A 3) B 4) B 5) B

6) A 7) C 8) A 9) C 10) B

Exercise 5:

1) fill / will send 2) will fail / don’t study 3) want / will give

4) doesn’t phone / will phone 5) take / won’t be

Bài tập liên quan:

? Bài tập câu điều kiện loại 2

? Bài tập câu đk loại 3

? Bài tập câu điều kiện hỗn hòa hợp và một số loại 0

Như vậy chúng tôi đã tổng hợp những bài tập câu đk loại 1 bao gồm đáp án Các bài bác tập trên gần như rất có lợi và khuyến khích học viên thực hành liên tiếp để chuẩn bị cho kiểm tra được điểm cao.