Để ship hàng việc học tốt tiếng Anh nghành xây dựng cho những người đi làm, vietmac.com.vn xin chia sẻ bộ tự điển giờ đồng hồ anh chuyên ngành xây dừng về tên gọi chức danh quá trình trong nghành nghề xây dựng. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đã xem: Ban chỉ huy công trường giờ đồng hồ anh là gì

*

People on site: fan ở công trường thi công

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: trang bị thi công

Plants & equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng và thiết bị

Owner /’ounə/: nhà nhà, công ty đầu tư

Contracting officer: Viên chức thống trị hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: đại diện thay mặt chủ đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức cai quản hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: nhân viên cấp dưới giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: bản vẽ xây dựng sư thường xuyên trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình xây dựng

Officer in charge of safe and hygiene: Viên chức phụ trách vệ sinh an ninh lao đụng và môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư đảm bảo chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: team trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư thi công dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư giải pháp xử lý nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp cho nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát điều tra viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: dự trù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người vạc thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: tín đồ học vấn đề

Laborer: Lao động phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ fe ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: đơn vị thầu

Main contractor: bên thầu chính

Sub-contractor: đơn vị thầu phụ

*

khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh dành cho nhà quản lý – VIP 1:1

vietmac.com.vn là tổ chức chuyên sâu huấn luyện và giảng dạy tiếng Anh cho những người đi làm cho duy...