Bản Kiểm Điểm Đảng Viên 2018 Mẫu 02


*
Mục lục bài xích viết
*
Mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên new nhất

Dưới đây là mẫu bạn dạng kiểm điểm và chỉ dẫn ghi một số trong những nội dung trong bản kiểm điểm cá nhân dành mang lại đảng viên năm 2019.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm đảng viên 2018 mẫu 02

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------

….., ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:2019

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền:………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………...

Chi bộ:………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về bốn tưởng thiết yếu trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

- Về tư tưởng chính trị:Trung thành với nhà nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh cùng đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, di chuyển gia đình cùng nhân dân thực hiện chủ trương, mặt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sống chính trị nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan biện pháp mạng.

- Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống:Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc duy trì gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu mã của tín đồ đảng viên và quan hệ trực tiếp với nhân dân; tinh thần mong thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Xem thêm: Cách Làm Hàu Nướng Hàu Bằng Lò Vi Sóng Đơn Giản Cho Người Ngại Khói

- Về ý thức tổ chức kỷ luật:Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về gần như điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, solo vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng giá thành theo quy định; gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân và liên tục giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy đại lý nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc:Năng động, sáng tạo, khốc liệt trong tiến hành nhiệm vụ; phương pháp làm vấn đề khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hp tác, trợ giúp đồng chí, đồng nghiệp.

- việc đấu tranh phòng, chống những biểu lộ suy thoái về bốn tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” của cá nhân:(Liên hệ với các biểu thị như:Dân chủ hình thức,…).

Tự đánh giá về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

2. Về tiến hành chức trách, trọng trách được giao

- Việc triển khai chức trách, quyền lợi theo mức sử dụng (Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể):Thực hiện theo đúng chức trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định; Đóng đảng giá thành đầy đủ;…

- hiệu quả thực hiện những chỉ tiêu, trọng trách được giao vào năm:Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;…

- Trách nhiệm cá thể liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách:

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

3. Việc thực hiện khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách hằng năm:Cố cầm cố học tập kinh nghiệm tay nghề và thực tiễn công tác của phiên bản thân, lời khuyên kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, lỗi (theo 03 văn bản nêu trên):Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong số cuộc họp chi bộ,…

2. Tại sao của hạn chế, khuyết điểm:Chưa sắp xếp thời gian hợp lí giữa công việc, học tập tập, nghiên cứu,…

III. Kết quả khắc phục đa số hạn chế, khuyết điểm đã có cấp tất cả thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; không được khắc phục); phần lớn khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những sự việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng sự việc được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, khẳng định trách nhiệm của cá thể đối với từng vấn đề được gợi nhắc kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá thể đối với phần đa hạn chế, lỗi của bạn bè (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự thừa nhận mức xếp một số loại chất lượng

1. Xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

xHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ ngừng nhiệm vụ

□Không chấm dứt nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

xHoàn thành tốt nhiệm vụ

□ kết thúc nhiệm vụ

□Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- nhấn xét, review của bạn quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức: …………..................................................................................................

- nút xếp loại unique công chức, viên chức:..............................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại unique đảng viên

- dìm xét, đánh giá của đưa ra ủy:…………………