Tôi theo luồng thông tin có sẵn có một số tổ chức tín dụng thanh toán được bank Nhà nước xếp hạng. Vậy điểm được tính khiến cho ra kết quả xếp hạng dựa vào những tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn nào? có thể cho tôi biết một cách rõ ràng về những tiêu chí đó tuyệt không?
*
Nội dung chính

Vốn của tổ chức triển khai tín dụng

Tiêu chí vốn của tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế được đánh giá, mang đến điểm theo các nhóm tiêu chuẩn tại Điều 7 Thông bốn 52/2018/TT-NHNN:

(1) Nhóm chỉ tiêu định lượng:

a) Tỷ lệ an ninh vốn;

b) Tỷ lệ an ninh vốn cấp cho 1.

Bạn đang xem: Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng

(2) Nhóm tiêu chí định tính:

a) tuân hành các quy định điều khoản về ban hành, kiểm tra soát, để mắt tới sửa đổi, bửa sung, report Quy định nội cỗ về tiến công giá quality tài sản gồm và vâng lệnh tỷ lệ an toàn vốn về tối thiểu theo quy định;

b) vâng lệnh tỷ lệ an toàn vốn buổi tối thiểu theo quy định;

c) vâng lệnh các quy định điều khoản về cực hiếm thực của vốn điều lệ, vốn được cấp;

d) tuân thủ các quy định pháp luật về đánh giá nội cỗ về mức đầy đủ vốn.

Tiêu chí, đội chỉ tiêu dùng để tính điểm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Chất lượng tài sản của tổ chức triển khai tín dụng

Tiêu chí quality tài sản được đánh giá, cho điểm theo các nhóm tiêu chí tại Điều 8 Thông tư 52/2018/TT-NHNN, gồm:

(1) Nhóm chỉ tiêu định lượng:

a) phần trăm nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa cách xử trí được và nợ tổ chức cơ cấu tiềm ẩn phát triển thành nợ xấu đối với tổng nợ cùng thêm những khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được;

Trong đó, "nợ xấu đã bán cho VAMC chưa giải pháp xử lý được" là những khoản nợ xấu đã xuất bán cho Công ty mua bán tài sản của các tổ chức tín dụng việt nam (VAMC) giao dịch bằng trái phiếu đặc trưng và chưa được xử lý, thu hồi của tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế (khoản 4 Điều 3 Thông bốn 52/2018/TT-NHNN)

b) tỷ lệ nợ team 2 đối với tổng nợ;

c) phần trăm dư nợ cấp tín dụng thanh toán của các quý khách có dư nợ cấp tín dụng thanh toán lớn so với dư nợ cấp cho tín dụng đối với tổ chức kinh tế, cá nhân;

d) phần trăm nợ và cam kết ngoại bảng từ team 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 mang lại nhóm 5;

đ) tỷ lệ dư nợ giải ngân cho vay thành viên quỹ tín dụng thanh toán nhân dân so với tổng dư nợ mang đến vay;

e) Tỷ lệ dự trữ rủi ro thị trường chứng khoán kinh doanh, hội chứng khoán chi tiêu (không bao hàm dự phòng khủng hoảng rủi ro đã trích lập liên quan đến trái phiếu quan trọng khi bán nợ mang đến VAMC) đối với tổng số dư kinh doanh chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư chi tiêu (không bao gồm số dư trái phiếu đặc trưng khi bán nợ cho VAMC);

g) xác suất dự phòng ưu đãi giảm giá đầu tư dài hạn so với tổng số dư góp vốn chi tiêu dài hạn.

(2) Nhóm tiêu chí định tính:

a) tuân hành các quy định quy định về vận động cho vay;

b) tuân thủ các quy định lao lý về ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung và report quy định nội cỗ về cấp tín dụng, cai quản tiền vay, chế độ dự phòng đen thui ro;

c) vâng lệnh các quy định pháp luật về khối hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ;

d) tuân hành các quy định pháp luật về phân loại gia sản có, nút trích, phương thức trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro khủng hoảng trong hoạt động vui chơi của tổ chức tín dụng, đưa ra nhánh bank nước ngoài;

đ) tuân hành các quy định pháp luật về trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tổn thất những khoản đầu tư tài chính, nợ đề nghị thu cạnh tranh đòi;

e) vâng lệnh các chế độ của điều khoản về trích lập và sử dụng dự trữ rủi ro so với trái phiếu đặc biệt quan trọng do công ty thống trị tài sản của các tổ chức tín dụng vn phát hành;

g) tuân thủ các quy định quy định về hạn chế và giới hạn cấp tín dụng;

h) tuân hành các quy định pháp luật về làm chủ rủi ro tín dụng.

Quản trị điều hành trong tổ chức triển khai tín dụng

Tiêu chí quản lí trị điều hành của tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế được đánh giá, cho điểm theo các nhóm tiêu chuẩn tại Điều 9 Thông tư 52/2018/TT-NHNN:

(1) Nhóm chỉ tiêu định lượng: Tỷ lệ ngân sách chi tiêu hoạt rượu cồn so với tổng các khoản thu nhập hoạt động.

(2) Nhóm tiêu chí định tính:

a) tuân thủ các quy định lao lý về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu;

b) tuân thủ các quy định pháp luật về giới hạn góp vốn, sở hữu cổ phần;

c) tuân thủ các quy định quy định về Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các quy định luật pháp khác về cai quản trị, điều hành quản lý của tổ chức tín dụng, chi nhánh bank nước ngoài;

d) tuân hành các quy định quy định về hệ thống kiểm soát điều hành nội bộ bao gồm giám cạnh bên của làm chủ cấp cao, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội cỗ và làm chủ rủi ro (không bao hàm quản lý rủi ro khủng hoảng tín dụng, quản lý rủi ro thanh khoản, làm chủ rủi ro thị trường) của tổ chức triển khai tín dụng, đưa ra nhánh bank nước ngoài;

đ) tuân hành các quy định điều khoản về truy thuế kiểm toán độc lập;

e) vâng lệnh các quy định pháp luật về chế độ thông tin, báo cáo;

g) tuân thủ các quy định luật pháp về chi phí tệ, bank khác ngoài các quy định đã có được đề cập tại những chỉ tiêu định tính pháp luật tại Điều 7, 8, 10, 11, 12 Thông tứ này cùng Điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 2 Điều này.

Kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức triển khai tín dụng

Theo giải pháp tại Điều 10 Thông tứ 52/2018/TT-NHNN, kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức triển khai tín dụng, trụ sở ngân hàng quốc tế được tiến công giá, cho điểm tựa trên các chỉ tiêu:

(1) Nhóm tiêu chuẩn định lượng:

a) phần trăm lợi nhuận trước thuế đối với vốn chủ cài bình quân;

b) xác suất lợi nhuận trước thuế so với tổng tài sản bình quân;

c) các khoản thu nhập lãi cận biên (NIM);

d) Số ngày lãi cần thu.

(2) Nhóm tiêu chí định tính: vâng lệnh quy định điều khoản về chế độ tài chính so với tổ chức tín dụng, đưa ra nhánh ngân hàng nước ngoài.

Khả năng thanh toán của tổ chức tín dụng

Tiêu chí kỹ năng thanh khoản của tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài được đánh giá, cho điểm theo những nhóm chỉ tiêu dưới đây tại Điều 11 Thông tứ 52/2018/TT-NHNN:

(1) Nhóm tiêu chuẩn định lượng:

a) phần trăm tài sản bao gồm tính thanh toán cao trung bình so với tổng gia tài bình quân;

b) xác suất nguồn vốn thời gian ngắn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn;

c) phần trăm dư nợ giải ngân cho vay so với tổng chi phí gửi;

d) xác suất tiền gửi của bạn có số dư chi phí gửi khủng so cùng với tổng chi phí gửi.

(2) Nhóm chỉ tiêu định tính:

a) vâng lệnh các quy định luật pháp về tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ tối đa của mối cung cấp vốn ngắn hạn được sử dụng làm cho vay trung hạn cùng dài hạn, tỷ lệ dư nợ cho vay vốn so với tổng tiền gửi;

b) vâng lệnh các quy định điều khoản về ban hành, soát soát, sửa đổi, bổ sung và report quy định nội cỗ về quản lý thanh khoản và tuân thủ các quy định điều khoản khác về làm chủ rủi ro thanh khoản.

Mức độ nhạy bén của tổ chức tín dụng so với rủi ro thị trường

Tiêu chí mức độ nhạy cảm so với rủi ro thị trường của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng quốc tế được tiến công giá, mang đến điểm theo những nhóm chỉ tiêu tiếp sau đây tại Điều 12 Thông tư 52/2018/TT-NHNN:

(1) Nhóm tiêu chí định lượng:

a) tỷ lệ tổng trạng thái ngoại tệ đối với vốn tự có riêng lẻ bình quân;

b) phần trăm chênh lệch giữa gia tài nhạy cảm lãi vay và nợ đề xuất trả nhạy bén cảm lãi suất vay so với Vốn chủ sở hữu.

(2) Nhóm tiêu chuẩn định tính:

a) tuân thủ giới hạn tổng trạng thái nước ngoài tệ theo giải pháp của pháp luật;

b) vâng lệnh các quy định pháp luật về cai quản rủi ro thị trường.

Xem thêm: Hướng Dẫn Xem Danh Sách Những Người Like (Thích) Fanpage Facebook ?

Như vậy, tổ chức triển khai tín dụng. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính điểm xếp hạng dựa trên những chỉ tiêu vẫn nêu, bao gồm: vốn, chất lượng tài sản, quản lí trị điều hành, kết quả chuyển động kinh doanh, kĩ năng thanh khoản và mức độ mẫn cảm trước những rủi ro của thị trường.