Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu những cách hữu dụng để cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel một cách dễ dàng. Cùng Unica tìm hiểu qua bài viết chia sẻ dưới đây đến từ chuyên gia Excel nhé!


1. Cách trừ hai ngày trong Excel

Ta có 3 cách thực hiện như sau:

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn cách cộng – trừ ngày tháng năm trong Excel

Cách 1: Trừ trực tiếp 2 ngày cho nhau

Ta xét ví dụ sau, tại hai ô A3 và B3 là số ngày, yêu cầu bạn tính số ngày giữa hai ngày cho trước trên.

Tại ô cần điền kết quả bạn nhập: =B2-A2

*

Cách trừ hai ngày trong Excel

Cách 2: Sử dụng hàm DATE

Hàm này sử dụng khi bạn muốn trả về kết quả chính xác hiển thị ngày, tháng, năm.

Bạn đang xem: Cách trừ ngày tháng năm trong excel 2007

Công thức: = DATE(year,month,day) – DATE(year,month,day)

Ví dụ: Yêu cầu tìm số ngày giữa ngày 15 tháng 2 năm 2019 và ngày 1 tháng 2 năm 2019?

Tại cô cần điền công thức bạn nhập:=DATE(2019, 2, 15) – DATE(2019, 2, 1)

Kết quả trả về sẽ là 14.

*
Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 3: Sử dụng hàm TODAY

Hàm này sử dụng để trừ một ngày kể từ ngày hôm nay.

Công thức =TODAY()- Cells

Cụ thể trong ví dụ sau, tại ô cần nhập công thức bạn nhập =TODAY()-A2

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 4: Sử dụng hàm DATEDIF

Bạn sẽ có được công thức: =DATEDIF(A2;B2;”d”) chúng ta sẽ có kết quả tương tự như dưới.

*

Hàm DATEIF

Lưu ý: hàm DATEDIF chỉ trả về kết quả dương, nên bạn phải dùng ngày lớn hơn trừ đi ngày nhỏ hơn, nếu bạn dùng ngày nhỏ hơn trừ đi ngày lớn hơn, kết quả trả về sẽ là số âm, do vậy hàm sẽ báo lỗi #NUM!

*

Kết quả hàm DATEIF

2. Trừ hoặc cộng ngày tháng trong Excel

Cách 1. Sử dụng hàm DATE

Để cộng hoặc trừ thêm ngày cho một ngày đã cho sẵn thì bạn có thể cộng trực tiếp số ngày vào ngày đó.

Công thức: Date + N days nếu muốn cộng thêm ngày, hoặc Date – N days nếu muốn trừ đi ngày.

Trong đó:

– Hàm DATE(year, month, day)

– N days là ngày cụ thể

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 2: Hoặc bạn có thể dùng công thức tương tự như phần 1 = Cells+ N days

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 3: Hoặc bạn áp dụng công thức =TODAY()+ N days đều cho kết quả đúng

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

3. Cách trừ hoặc cộng thêm tuần trong Excel

Trong trường hợp bạn muốn cộng hoặc trừ cả tuần cho một ngày nhất định, bạn có thể sử dụng các công thức tương tự như để cộng / trừ ngày và chỉ cần nhân số tuần với 7:

Cộng thêm tuần vào một ngày trong Excel:

Công thức: cell+ N weeks * 7

Ví dụ: bạn thêm 3 tuần vào ngày trong A1, sử dụng công thức sau : =A1+3*7.

*

Thêm tuần vào cột trong Excel

Bạn sẽ được kết quả là ngày tháng năm sau khi đã được cộng thêm 3 tuần nữa.

Trừ các tuần kể từ ngày trong Excel:

Công thức: cell – N weeks * 7

Để trừ 3 tuần kể từ ngày hôm nay, bạn nhập công thức sau: =TODAY()-3*7.

4. Cộng tháng hoặc trừ tháng kể từ ngày

1. Sử dụng hàm DATE thêm tháng trong Excel

Ví dụ, Cột A là số ngày, cột B là số tháng muốn cộng thêm, tại ô cần điền kết quả ta nhập công thức sau:

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) + $B$2, DAY(A2))

Trong đó :

– Hàm DATE Năm của ngày trong ô A2;

– Tháng của ngày trong A2 + số tháng mà bạn chỉ định trong ô B2 và ngày của ngày trong A2.

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Excel

Hàm DATE phép trừ tháng trong Excel

Tương tự với phép trừ tháng

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) – $B$2, DAY(A2))

Hoặc bạn có thể nhập số tháng để cộng hay trừ trong công thức thay vì tham chiếu đến một ô:

=DATE(YEAR(date), MONTH(date) + N months, DAY(date))

Hàm EDATE

Công thức: EDATE(start_date, months)

– Start_date – ngày bắt đầu để tính số tháng.

– Months – số tháng cần thêm (giá trị dương) hoặc trừ (giá trị âm).

Xem thêm: Em Hiểu Như Thế Nào Về Nguyên Nhân Cái Chết Của Lão Hạc, Phân Tích Cái Chết Của Lão Hạc (7 Mẫu)

Kết quả hoàn toàn tương tự như hàm DATE

Tại ô C2 bạn nhập công thức: =EDATE(A2,B2)

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

5. Cộng năm hoặc trừ năm kể từ ngày trong Excel

– Để thêm năm vào một ngày trong Excel, bạn áp dụng công thức như sau: = DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

– Để trừ năm kể từ ngày trong Excel, bạn áp dụng công thức như sau: = DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Quan sát ví dụ mà Unica cung cấp:

– Trong ví dụ này, nếu bạn gõ số năm để thêm (số dương) hoặc trừ (số âm) trong một số ô và sau đó tham chiếu ô đó trong hàm DATE, bạn sẽ nhận được một công thức chung như sau:

*

Ví dụ minh họa

Hướng dẫn cách thêm/xóa ngày, tháng và năm

– Để thêm năm, ngày, tháng trong Excel, bạn nhập công thức sau: = DATE (YEAR (ngày) + X năm, MONTH (ngày) + Y tháng, DAY (ngày) + Z ngày)

– Để trừ năm, tháng, ngày: = DATE (YEAR (ngày) – X năm, MONTH (ngày) – Y tháng, DAY (ngày) – Z ngày)

Quan sát ví dụ sau:

– Để thêm 2 năm, 3 tháng và trừ 15 ngày kể từ ngày trong ô A2, bạn nhập công thức sau: = DATE (YEAR (A2) + 2, MONTH (A2) + 3, DAY (A2) – 15)

– Áp dụng cho cột ngày tháng có trong ví dụ, công thức được sử dụng có dạng như sau:

= DATE (YEAR (A2) + $ C $ 2, MONTH (A2) + $ D $ 2, DAY (A2) + $ E $ 2)

*

Ví dụ minh họa

Hướng dẫn cách cộng và trừ thời gian trong Excel

Trong Excel, hàm Time được sử dụng để cộng hoặc trừ thời gian.

– Để thêm thời gian trong Excel, bạn sử dụng công thức sau: = A2 + TIME (giờ, phút, giây)

– Để trừ thời gian trong Excel, bạn sử dụng công thức sau: = A2 – TIME (giờ, phút, giây)

Trong đó:

– A2: Chứa giá trị thời gian mà bạn muốn thay đổi.

Quan sát ví dụ mà Unica cung cấp như sau:

– Để thêm 2 giờ, 30 phút và 15 giây vào thời gian trong ô A2, bạn có thể sử dụng công thức sau:= A2 + TIME (2, 30, 15)

– Nếu bạn muốn cộng và trừ thời gian hợp nhất trong một công thức, chỉ cần thêm dấu trừ vào các giá trị tương ứng: = A2 + TIME (2, 30, -15)

Ngoài ra, bạn có thể nhập thời gian bạn muốn thay đổi trong một số ô, và tham chiếu những ô đó trong công thức của bạn: = A2 + TIME ($ C $ 2, $ D $ 2, $ E $ 2)

*

Ví dụ minh họa