*

Trang công ty các đơn vị trực thuộc các phòng ban chống Nội vụ
*
*
*
*
*
*
*

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

 Trần Phan Vũ

Trưởng phòng

 

2

 Nguyễn Văn Dũng

Phó Trưởng phòng

 

3

 Nguyễn Bá Hoan

Chuyên viên

  

4

 Nguyễn Thị Mai Hiên

Chuyên viên

  

5

 Dư Thanh Hoàng Tuấn

Chuyên viên

  

6

 Lương quang đãng Đông

Chuyên viên

  

7

 

 

  

I. Vị trí, chức năng: 

1. Chống Nội vụ là cơ quan trình độ chuyên môn thuộc ubnd thành phố Sầm Sơn là cơ sở tham mưu, giúp ubnd thành phố triển khai chức năng quản lý nhà nước về những lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan tiền hành chính, sự nghiệp bên nước; cải tân hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức bên nước; cán bộ, công chức xã, phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. 

2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, gồm con lốt và thông tin tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, làm chủ về tổ chức, biên chế và công tác của ubnd thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giải đáp về siêng môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

II. Trách nhiệm và quyền hạn 

1. Trình UBND thành phố các văn phiên bản hướng dẫn về công tác làm việc Nội vụ trên địa phận và tổ chức triển khai triển khai theo quy định.

Bạn đang xem: Chức năng nhiệm vụ của phòng nội vụ

2. Trình UBND thành phố phát hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, chiến lược dài hạn, năm năm với hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức triển khai các trọng trách thuộc lĩnh vực cai quản nhà nước được giao.

3. Tổ chức tiến hành các văn phiên bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau thời điểm được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các nghành nghề thuộc phạm vi cai quản được giao.

4. Về tổ chức, bộ máy:

a) tham mưu giúp ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức các cơ quan chuyên môn thành phố theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Trình UBND thành phố quyết định hoặc để ubnd thành phố trình cấp gồm thẩm quyền ra quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể những cơ quan trình độ chuyên môn thuộc ubnd thành phố. 

c) desgin đề án thành lập, sáp nhập, giải thể những tổ chức sự nghiệp trình cấp bao gồm thẩm quyền quyết định.

d) tham mưu giúp chủ tịch UBND thành phố đưa ra quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối kết hợp liên ngành tp theo luật pháp của pháp luật.

5. Về thống trị và thực hiện biên chế hành chính, sự nghiệp:

a) tham mưu giúp chủ tịch UBND thành phố phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp mặt hàng năm;

b) giúp UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

c) Giúp ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp tầm thường việc tiến hành các chính sách về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm so với các cơ quan siêng môn, tổ chức triển khai sự nghiệp thành phố với UBND những xã, phường.

6. Về công tác làm việc xây dựng chủ yếu quyền:

a) Giúp ubnd thành phố và những cơ quan tất cả thẩm quyền tổ chức thực hiện việc thai cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo phân công của ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của ủy ban nhân dân tỉnh;

b) thực hiện các thủ tục để quản trị UBND thành phố phê chuẩn chỉnh các chức danh lãnh đạo của Uỷ ban dân chúng xã, phường; giúp UBND thành phố trình ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn chỉnh các chức danh bầu cử theo phương tiện của pháp luật;

c) Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân thành phố xây đắp đề án thành lập và hoạt động mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để ủy ban nhân dân trình HĐND thành phố thông qua trước lúc trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu đựng trách nhiệm làm chủ hồ sơ, mốc, chỉ giới, phiên bản đồ địa giới hành bao gồm của thành phố;

d) Giúp ủy ban nhân dân thành phố trong bài toán hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập cùng kiểm tra, tổng hợp báo cáo về buổi giao lưu của thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thành phố theo quy định; bồi dưỡng công tác mang lại Trưởng, Phó trưởng thôn, làng, tổ dân phố.

7. Giúp ubnd xã trong bài toán hướng dẫn, soát sổ tổng hợp báo cáo việc thực hiện quy định về dân nhà cơ sở so với các phòng ban hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, xã, phường trên địa bàn thành phố.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

a) tư vấn giúp ủy ban nhân dân thành phố trong bài toán tuyển dụng, sử dụng, điều động, xẻ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; tiến hành chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ với kiến thức làm chủ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

b) triển khai việc tuyển dụng, thống trị công chức xã, phường và thực hiện chính sách đối cùng với cán bộ, công chức cùng cán bộ không chuyên trách xã, phường theo phân cấp.

9. Về cách tân hành chính:

a) Giúp ủy ban nhân dân thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan trình độ chuyên môn cùng cung cấp và ủy ban nhân dân xã, phường tiến hành công tác cải cách hành bao gồm ở địa phương; làm trách nhiệm thường trực của Tổ công tác giúp chủ tịch UBND thành phố tiến hành công tác cải cách hành chính trên địa bàn;

b) Tham mưu, góp UBND thành phố về công ty trương, biện pháp tăng nhanh cải bí quyết hành thiết yếu trên địa bàn thành phố;

c) Tổng hợp công tác cách tân hành chủ yếu ở địa phương report UBND tp và ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Giúp ubnd thành phố thực hiện cai quản nhà nước về tổ chức triển khai và buổi giao lưu của hội và tổ chức triển khai phi cơ quan chính phủ trên địa bàn.

11. Về công tác văn thư, lưu giữ trữ:

a) hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chấp hành chế độ, cơ chế của lao lý về công tác văn thư, giữ trữ;

b) Hướng dẫn, soát sổ chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo vệ và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ so với các cơ quan, đơn vị trên địa phận thành phố và lưu trữ thành phố. 

12. Về công tác tôn giáo:

a) Giúp ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, phía dẫn, chất vấn và tổ chức thực hiện các nhà trương của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp cho để triển khai nhiệm vụ làm chủ nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp cho của ủy ban nhân dân tỉnh với theo hiện tượng của pháp luật.

13. Về công tác làm việc thi đua, khen thưởng:

a) Tham mưu, khuyến nghị với Uỷ ban nhân dân tp tổ chức các trào lưu thi đua và thực hiện thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng cùng Nhà nước trên địa bàn thành phố; làm trách nhiệm thường trực của Hội đồng Thi đua - khen thưởng thành phố;

b) phía dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tiến hành kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố; xây dựng, quản lý và áp dụng Quỹ thi đua, tán dương theo phương tiện của pháp luật.

14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác Nội vụ theo thẩm quyền. 

15. Triển khai công tác thống kê, thông tin, report Chủ tịch UBND thành phố và người đứng đầu Sở Nội vụ về tình hình, tác dụng triển bắt đầu khởi công tác Nội vụ trên địa bàn.

16. Tổ chức triển khai triển khai, ứng dụng tân tiến khoa học, công nghệ; xây dựng khối hệ thống thông tin, giữ trữ phục vụ công tác thống trị nhà nước về công tác Nội vụ bên trên địa bàn.

17. Cai quản tổ chức, biên chế, tiến hành chế độ, chủ yếu sách, cơ chế đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc phạm vi cai quản của phòng Nội vụ theo qui định của luật pháp và theo phân cấp cho của ubnd thành phố.

 18. Làm chủ tài chính, tài sản của phòng Nội vụ theo dụng cụ của lao lý và theo phân cung cấp của ủy ban nhân dân thành phố.

19. Nhà trì và phối phù hợp với phòng giáo dục – Đào sinh sản giúp ủy ban nhân dân thành phố trong thực hiện làm chủ biên chế, tiến hành tuyển dụng, hòa hợp đồng làm cho việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, tu dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, bổ nhiệm cán bộ cai quản giáo dục và triển khai chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong những cơ sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo trên địa bàn thành phố theo nguyên lý của pháp luật; xây dựng kế hoạch biên chế; tổng phù hợp biên chế của những cơ sở giáo dục công lập trực thuộc phạm vi cai quản của thành phố, trình cấp bao gồm thẩm quyền quyết định. 

 20. Phối hợp với phòng Tài bao gồm - Kế hoạch, phòng giáo dục và đào tạo – Đào chế tạo ra giúp ủy ban nhân dân thành phố phía dẫn, kiểm tra, thanh tra, tổng hòa hợp việc triển khai cơ chế trường đoản cú chủ, tự phụ trách về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính trong các cơ quan tiền hành chính Nhà nước và trong những đơn vị sự nghiệp trực thuộc phạm vi làm chủ của ủy ban nhân dân thành phố.

21. Chủ trì thẩm định hồ sơ trình quản trị UBND thành phố việc thành lập, sáp nhập, phân chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các các cơ sở giáo dục đào tạo công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường tè học, cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non; được cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập ở trong quyền quản lý của ubnd thành phố theo qui định của pháp luật. 

22. Thực hiện các trọng trách khác theo sự phân công của Uỷ ban dân chúng thành phố.

III. Tổ chức và biên chế 

1. Chống Nội vụ tất cả Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và cán bộ, công chức.

a) Trưởng chống Nội vụ phụ trách trước ủy ban nhân dân, công ty tịch UBND thành phố với trước điều khoản về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được giao với toàn bộ hoạt động vui chơi của Phòng.

b) Phó trưởng phòng góp Trưởng phòng phụ trách cùng theo dõi một vài mặt công tác; phụ trách trước Trưởng phòng với trước quy định về trọng trách được phân công. Lúc Trưởng chống vắng phương diện một Phó trưởng chống được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành quản lý các hoạt động của Phòng.

Xem thêm: 4 Lỗi Không Kết Nối Được Bluetooth Với Loa Bluetooth Với Laptop Thường Gặp

c) việc bổ nhiệm, chỉ định lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, tự chức, tiến hành chế độ, cơ chế đối cùng với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng bởi vì Chủ tịch UBND thành phố đưa ra quyết định theo vẻ ngoài của pháp luật.

2. Biên chế hành chính của phòng Nội vụ:

Căn cứ tiêu chuẩn biên chế được ủy ban nhân dân tỉnh giao, mặt hàng năm quản trị UBND thành phố sẽ giao cụ thể số lượng biên chế của phòng theo chức năng, nhiệm vụ và theo qui định của pháp luật.