cài đặt về

Tôi vẫn đọc cùng hiểu những tuyên tía miễn trừ trách nhiệm sau đây và mong muốn tải về ứng dụng được hướng đẫn


OS

Windows hệ thống 2022 Windows server 2019 (x64) Windows Server năm nhâm thìn (x64) Windows server 2012 R2 (x64) Windows hệ thống 2012 (x64) Windows hệ thống 2008 R2 (x64) Windows vps 2008 (x64) Windows vps 2003 R2 (x64) Windows server 2003 (x64) Windows 11 Windows 10 (x64) Windows 8.1 (x64) Windows 8 (x64) Windows 7 (x64) Windows Vista (x64) Windows XP (x64)

hướng dẫn thiết đặt

*Precaution When Using a USB ConnectionDisconnect the USB cable that connects the device & computer before installing the driver.Connect the USB cable after installing the driver.Driver & application software files have been compressed.The following instructions show you how to tải về the compressed files and decompress them.1. To download files, click the file link, select , & specify the directory where you want to lớn save the file.The download will start automatically.2. Downloaded files are saved in the specified folder in a self-extracting format (.exe format).3. Double-click the files to decompress them. A new thư mục will be created in the same folder.The new folder will have the same name as the compressed file.4. Double-click the decompressed Setup.exe tệp tin to start installation.

Bạn đang xem: Drivers & downloads


thông tin tập tin

tên tập tin: LBP3300_R150_V330_W64_uk_EN_2.exe Phiên bạn dạng tập tin: R1.50V3.30 size tập tin: 11752KB

Tuyên tía miễn trừ trọng trách

Tất cả những phần mềm, công tác (bao bao gồm nhưng giới hạn max trình điều khiển), tệp, tài liệu, khuyên bảo sử dụng, trả lời hoặc ngẫu nhiên tài liệu nào không giống (gọi bình thường là "Nội dung") được cung cấp trên trang web này trên các đại lý "nguyên bản".

Canon Singapore Pte. Ltd., và các công ty liên kết của bản thân ("Canon") không bảo vệ dưới bất kỳ hình thức nào tương quan đến Nội dung, từ bỏ chối hoàn toàn tất cả các bảo đảm, được miêu tả rõ hoặc mang ý nghĩa ngụ ý (bao gồm, nhưng không giới hạn, những bảo đảm an toàn được ngụ ý về kỹ năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích rõ ràng và tính không vi phạm) và sẽ không còn chịu trách nhiệm cập nhật, sửa chữa thay thế hoặc cung ứng Nội dung.

Canon bảo lưu toàn bộ các pháp quyền, quyền mua và quyền mua trí tuệ có tương quan trong Nội dung. Bạn cũng có thể tải xuống và thực hiện Nội dung chỉ cho mục tiêu sử dụng cá nhân, phi thương mại dịch vụ và tự chịu rủi ro. Canon sẽ không còn chịu trách nhiệm cho ngẫu nhiên thiệt sợ nào tương quan đến Nội dung, (bao gồm, tuy thế không giới hạn, thiệt hại gián tiếp, mang ý nghĩa hậu quả, mang ý nghĩa cảnh cáo hoặc đầy đủ thiệt sợ ngẫu nhiên).

Bạn không được phân phối, gửi nhượng, cấp cho phép, bán, cho thuê, phạt sóng, truyền tải, xuất phiên bản hoặc bàn giao Nội dung cho bất kỳ bên làm sao khác. Bạn cũng sẽ không (và sẽ không còn để tín đồ khác) sao chép, sửa đổi, định hình lại, bóc rời, dịch ngược hoặc đảo ngược chuyên môn hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh tự Nội dung, toàn bộ hoặc một phần.

Bạn chấp nhận không giữ hộ hoặc gửi Nội dung thoát khỏi quốc gia/khu vực nơi thuở đầu bạn đã có được Nội dung đó đến những quốc gia/khu vực khác nhưng mà không có ngẫu nhiên sự chất nhận được bắt buộc nào của chính phủ hiện hành và/hoặc vi phạm ngẫu nhiên luật, hạn chế và phép tắc nào.

Xem thêm: How To Enable Adobe Flash Player Is No Longer Available, Enable Flash Player For Chrome

Bằng việc tiến hành tải xuống Nội dung, bạn gật đầu bị ràng buộc vì những quy định trên cũng giống như tất cả các luật với quy định áp dụng cho việc bạn mua xuống và áp dụng Nội dung.