Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1 mang lại vòng 35 giúp những em học viên ôn tập, củng cố, cũng tương tự hệ thống lại loài kiến thức chuẩn bị cho các vòng thi IOE lớp 3 giờ Anh đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3

Mời các em cùng xem thêm nội dung cụ thể dưới đây:

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 4 vòng 1 mang lại vòng 35

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Game D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice to meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice lớn meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... Khổng lồ ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter khổng lồ make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en lớn me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice lớn meet you.

Xem thêm: Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 6): Căn Chỉnh Bố Cục Trang

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to 10

Tải tệp tin Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
299
Lượt tải: 15.572 Lượt xem: 74.291 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết tải về

Link vietmac.com.vn chính thức:

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1 mang lại vòng 35 tải về Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA