Thủy phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) với 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X nhận được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val nhưng lại không chiếm được đipeptit Gly-Gly. Hóa học X gồm công thức là


Thuỷ phân không hoàn toàn được đipeptit Val-Phe đề nghị A sai

Thủy phân hoàn toàn được 2 mol Gly buộc phải B sai

Thuỷ phân không trọn vẹn được tripeptit Gly-Ala-Val đề xuất D sai.

Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit x, thu được 2 mol glyxin (gly), 1 mol alanin (ala), 1 mol valin (val), và 1 mol ph?


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy những chất thu xếp theo sản phẩm tự lực bazơ giảm dần là


Cho 10 gam amin đối kháng chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), nhận được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc của X là


Khi đốt cháy trọn vẹn một amin đơn chức X, nhận được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) với 10,125 gam H2O. Phương pháp phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X bao gồm 2 amin no, đối chọi chức, sau đó nhau trong hàng đồng đẳng làm phản ứng không còn với dd HCl (dư), nhận được 3,925 gam hh muối. Phương pháp của 2 amin vào hh X là


Hỗn hợp khí X tất cả O2 và O3 gồm tỉ khối so với H2 là 22.Hỗn phù hợp khí Y có metylamin với etylamin có tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt trọn vẹn V1 lít Y yêu cầu vừa đủ V2 lít X (biết sản phẩm cháy tất cả CO2, H2O cùng N2, các chất khí đo sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ thành phần V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để phân biệt dd của những hợp chất trên, chỉ cần dùng một dung dịch thử như thế nào sau đây?


Cho cha dung dịch gồm cùng nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo sản phẩm tự pH tăng mạnh là:


Trong các dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là


Chất cơ học X mạch hở bao gồm dạng H2N-R-COOR" (R, R" là các gốc hiđrocacbon) phần trăm khối lượng nitơ trong X là 15,73%. đến m gam X phản nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH, toàn cục lượng ancol hiện ra cho chức năng hết cùng với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn bộ Y chức năng với một lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được 12,96 gam Ag kết tủa. Cực hiếm của m là


α-aminoaxit X chứa một đội –NH2. đến 10,3 gam X công dụng với axit HCl (dư), chiếm được 13,95 gam muối bột khan. Công thức kết cấu thu gọn của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X công dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Ngoài ra 0,02 mol X công dụng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 0,02 mol HCl, nhận được 3,67 gam muối. Phương pháp của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Mang đến NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH đang phản ứng là


Cho hóa học hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với hỗn hợp NaOH, thu được chất hữu cơ đối chọi chức Y và những chất vô cơ. Trọng lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho tất cả hổn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng bí quyết phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với hỗn hợp NaOH với đun nóng, thu được hỗn hợp Y cùng 4,48 lít hh Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z so với H2 bởi 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được trọng lượng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X gồm công thức phân tử C3H7O2N làm phản ứng cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam hóa học rắn. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là


Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong hỗn hợp HCl (dư), sau thời điểm các bội phản ứng chấm dứt thu được thành phầm là:


Thủy phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được lếu láo hợp gồm 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) với 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X thu được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val nhưng lại không nhận được đipeptit Gly-Gly. Chất X gồm công thức là


Thủy phân hoàn toàn 60 gam các thành phần hỗn hợp hai đipeptit chiếm được 63,6 gam các thành phần hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một đội nhóm amino và một đội nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu mang đến 1/10 tất cả hổn hợp X tính năng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối hạt khan chiếm được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y mọi mạch hở. Khi thủy phân trọn vẹn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo nên một amino axit duy nhất gồm công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, chiếm được N2 và 36,3 gam lếu láo hợp tất cả CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X vào oxi dư, cho thành phầm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, nhận được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, hóa học Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối bột amoni của đipeptit. Cho tất cả hổn hợp E bao gồm X cùng Y chức năng hết với hỗn hợp NaOH thu được láo hợp tất cả hai amin no (đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử, chưa phải đồng phân của nhau) cùng dung dịch B chỉ đựng hai muối bột (A với D). Cho những phát biểu sau:

(1) chất X với Y đều tính năng với hỗn hợp NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.

(2) Thủy phân X chiếm được etylamin.

(3) hỗn hợp B có khả năng tham gia phản nghịch ứng tráng bạc.

(4) những A cùng D gồm cùng số nguyên tử cacbon.

Số nhận định và đánh giá đúng


Cho các phát biểu

(1) vào tơ tằm có các gốc α-amino axit.

(2) dung dịch lysin làm quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng lạ riêu cua nổi lên khi làm bếp canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) trong phân tử peptit (mạch hở) gồm chứa đội NH2 và COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 với tơ lapsan đều có cùng yếu tố nguyên tố.

Số phát biểu đúng


Cho sơ vật phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết trái thí nghiệm các dung dich X, Y, Z, T cùng với thuốc demo được ghi sống bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T theo thứ tự là


Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được diễn đạt như sau:

*

Chất X là


Hỗn hòa hợp X có 2 chất gồm công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. đến 3,40 gam X làm phản ứng đầy đủ với hỗn hợp NaOH (đun nóng), thu được hỗn hợp Y chỉ gồm những chất vô cơ với 0,04 mol các thành phần hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ đối kháng chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, nhận được m gam muối khan. Cực hiếm của m là


Cho các nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

(b) mang đến lòng white trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím.

(c) Để rửa sạch sẽ ống nghiệm tất cả dính anilin, hoàn toàn có thể dùng dung dịch NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là một đipeptit.

(e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là hóa học rắn, dễ tan trong nước.

Số nhận định đúng là


Cho những chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số hóa học trong hàng khi công dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) nhận được dung dịch đựng hai muối bột là


Cho những nhận định sau:

(a) Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất lỏng, tan tốt trong nước.

(b) Ở trạng thái kết tinh, những amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm những peptit tất cả từ 2 đến 10 nơi bắt đầu α - aminoaxit với là cơ sở khiến cho protein.

(d) hỗn hợp anilin vào nước làm cho xanh quỳ tím.

Xem thêm: Cách Bấm Cáp Quang, Nối Dây Cáp Quang Vào Modem Với Đầu Bấm Fast Connector Trong 2021

Số thừa nhận định đúng là


phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.