Tính diện tích s hình thang gồm độ nhiều năm hai lòng lần lượt là (a) với (b), độ cao (h) :

a) (a = 14cm; ;b = 6cm; ;h = 7cm).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập trang 94

b) (a =displaystyle 2 over 3m;,b = 1 over 2m;,h = 9 over 4m).

c) (a = 2,8m;,b = 1,8m; ,h = 0,5 m).

Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 14 + 6 ight) imes 7 over 2 = 70,,(cm^2)) 

b) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 2 over 3 + 1 over 2 ight) imes 9 over 4 over 2 = 21 over 16=1,3125 ;(m^2))

 c) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 2,8 + 1,8 ight) imes 0,5 over 2 = 23 over 20=1,15,,(m^2))


Bài 2


Video khuyên bảo giải


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bự 120m, đáy nhỏ xíu bằng (dfrac23) đáy lớn. Đáy nhỏ xíu dài hơn độ cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ nhiều năm đáy bé nhỏ ta lấy độ dài đáy to nhân với (dfrac23).

- Tính chiều cao ta lấy độ lâu năm đáy bé xíu trừ đi 5m.

- Tính diện tích s thửa ruộng ta đem tổng độ lâu năm hai lòng nhân với chiều cao rồi phân tách cho 2.

- search tỉ số giữa diện tích s và (100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích gấp (100m^2) từng nào lần thì số thóc thu được vội vàng 64,5kg bấy nhiêu lần.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt:

Hình thang tất cả đáy lớn: 120m

Đáy bé: (dfrac23) đáy lớn

Đáy bé: dài ra hơn chiều cao 5m

100m2 thu hoạch: 64,5 kg thóc

Thửa ruộng: ... Kilogam thóc?

Bài giải

Đáy nhỏ nhắn của thửa ruộng hình thang là:

( 120 imes dfrac23 =80 ;(m))

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 

(80 - 5 = 75 ;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

(dfracleft( 120 + 80 ight) imes 752 = 7500left( m^2 ight))

 (7500m^2) gấp (100m^2) tần số là:

(7500:100=75) (lần)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng là :

(64,5 × 75 = 4837,5 ;(kg))

Đáp số: (4837,5 kg) thóc.


Bài 3


Video khuyên bảo giải


Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích những hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau. ........

b) diện tích s hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. ........

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong kia (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài các cạnh đáy; (h) là chiều cao. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) tía hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích s bằng nhau vày chúng tất cả chung đáy béo DC, đáy nhỏ nhắn bằng 3cm và có độ cao bằng nhau là độ dài đoạn trực tiếp AD.

b) diện tích s hình chữ nhật ABCD bằng: (AB imes AD = 9 imes AD ).

Xem thêm: Bài Soạn 2 Cây Phong (Chi Tiết), Hai Cây Phong

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(eqalign& left( DC + AM ight) imes A mD over 2 cr& = left( 9 + 3 ight) imes A mD over 2 cr& = 6 imes A mD cr )

Ta có: (dfrac6 imes A mD9 imes A mD =dfrac69= dfrac23)

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng (dfrac23) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Ta điền như sau:

a) Diện tích những hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau. Đ

b) diện tích s hình thang AMCD bằng (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. S