Giải bài 6: Lũy thừa của một vài hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 21. Phần dưới đã hướng dẫn trả lời và câu trả lời các thắc mắc trong bài học. Biện pháp làm bỏ ra tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. B. Chuyển động khởi động và xuất hiện kiến thức

1.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 lũy thừa của một số hữu tỉ

a) Điền vào những ô trống trong bảng dưới đây:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$   
3$^5$   
5$^2$   

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
2$^3$238
3$^5$35243
5$^2$5225

b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Lũy vượt bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu $x^n$, là tích của n thừa số (n là một vài tự nhiên lớn hơn 1).

*

$x^n$ đọc là x mũ n, hoặc x lũy vượt n, hoặc lũy vượt bậc n của x; x được call là cơ số, n được hotline là số mũ.

c) Điền vào các ô trống trong bảng tiếp sau đây và đối chiếu tác dụng với bạn:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$......$(frac45)^n$ = $frac...^n...^n$
$(frac......)^...$......$(frac-34)^n$ = $frac(...)^n...^n$
$(frac5-7)^n$......$(frac5-7)^n$ = $frac...^n(...)^n$
(-0,5)$^3$.........

Trả lời:

Lũy thừaCơ sốSố mũGiá trị của lũy thừa
$(frac45)^n$$frac45$n$(frac45)^n$ = $frac4^n5^n$
$(frac......)^...$$frac-34$n$(frac-34)^n$ = $frac(-3)^n4^n$
$(frac5-7)^n$$frac5-7$n$(frac5-7)^n$ = $frac5^n(-7)^n$
(-0,5)$^3$-0,53-0,125

2. a) Điền tác dụng vào ô trống vào bảng sau:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$ 
5$^9$.5$^7$ 
2$^11$ : 2$^8$ 
5$^8$ : 5$^5$ 

Trả lời:

Phép tínhKết quả
3$^7$.3$^2$3$^9$
5$^9$.5$^7$5$^16$
2$^11$ : 2$^8$2$^3$
5$^8$ : 5$^5$5$^3$

 b) Đọc kĩ ngôn từ sau

Tích của nhị lũy thừa cùng cơ số là một trong lũy quá của cơ số đó với số mũ bằng tổng của nhị số mũ:

$x^m$.$x^n$ = $x^m+n$.

Thương của nhì lũy thừa cùng cơ số không giống 0 là côn trùng lũy vượt của cơ số đó với số mũ bừng hiệu của nhì số mũ:

$x^m$ : $x^n$ = $x^m-n$ ($x eq 0, mgeq n$).

c) tiến hành các phép tính sau:

(-3)$^2$.(-3)$^3$; $(frac23)^5$ : $(frac23)^3$; (0,8)$^3$ : (0,8)$^2$.

Trả lời:

(-3)$^2$.(-3)$^3$ = (-3)$^2 + 3$ = (-3)$^5$ = -243;

$(frac23)^5$ : $(frac23)^3$ = $(frac23)^5 - 3$ = $(frac23)^2$ = $frac49$;

(0,8)$^3$ : (0,8)$^2$ = (0,8)$^3 - 2$ = (0,8)$^1$ = 0,8.

3. A) Tính rồi so sánh: (2$^3$)$^2$ cùng 2$^6$; <$(frac-12)^2$>$^3$ cùng $(frac-12)^5$.

Trả lời:

(2$^3$)$^2$ = 8$^2$ = 64; 2$^6$ = 64 $Rightarrow$ (2$^3$)$^2$ = 2$^6$;

<$(frac-12)^2$>$^3$ = $(frac14)^3$ = $frac164$; $(frac-12)^5$ = $frac-132$

$Rightarrow$ <$(frac-12)^2$>$^3$ > $(frac-12)^5$.

b) Đọc kĩ văn bản sau:

Khi tính lũy quá của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số với nhân hai số mũ:

$(x^n)^m$ = $x^m.n$.

c) triển khai các phép tính: <$(frac-34)^3$>$^2$ ; <(0,1)$^4$>$^2$.

Trả lời:

<$(frac-34)^3$>$^2$ = $(frac-34)^3.2$ = $(frac-34)^6$;

<(0,1)$^4$>$^2$ = (0,1)$^4.2$ = (0,1)$^8$.

4. A) tiến hành các vận động sau

Em và các bạn em hãy thuộc tính, so sánh, viết tiếp vào nơi trống vào bảng sau:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = ...2$^2$.3$^2$ = ...(2.3)$^2$ ... 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = ...(-0,5)$^3$.4$^3$ = ...<(-0,5).4>$^3$ ... (-0,5)$^3$.4$^3$

Trả lời:

TínhSo sánh
(2.3)$^2$ = 362$^2$.3$^2$ = 36(2.3)$^2$ = 2$^2$.3$^2$
<(-0,5).4>$^3$ = -8(-0,5)$^3$.4$^3$ = -8<(-0,5).4>$^3$ = (-0,5)$^3$.4$^3$

b) Đọc kĩ câu chữ sau

Lũy quá của một tích bằng tích các lũy thừa: $(x.y)^n$ = $x^n.y^n$

c) Thực hiện tại các vận động sau

Tính: $(frac15)^5$ . 5$^5$; (0,25)$^4$ . 4$^4$.

Trả lời:

$(frac15)^5$ . 5$^5$ = $(frac15.5)^5$ = 1$^$;

(0,25)$^4$ . 4$^4$ = (0,25.4)$^4$ = 1$^4$ = 1.

5. A) Em hãy cùng chúng ta tính, so sánh, điền vào bảng sau:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = ...$frac(-3)^34^3$ = ...$(frac-34)^3$ ... $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = ...$(frac2,42)^2$ = ...$frac2,4^22^2$ ... $(frac2,42)^2$

Trả lời:

TínhSo sánh
$(frac-34)^3$ = $frac-2764$$frac(-3)^34^3$ = $frac-2764$$(frac-34)^3$ = $frac(-3)^34^3$
$frac2,4^22^2$ = $frac3625$$(frac2,42)^2$ = $frac3625$$frac2,4^22^2$ = $(frac2,42)^2$

b) Em tính với đối chiếu tác dụng với bạn: $frac(-12)^2(2,4)^2$; $frac10^52^5$; $(frac12 - frac35)^2$.

Xem thêm: Karik Nghẹn Ngào Tiết Lộ Nguyên Nhân Thực Sự Khiến Bạn Gái Rời Bỏ

Trả lời:

$frac(-12)^2(2,4)^2$ = $(frac-122,4)^2$ = (-5)$^2$ = 25; 

$frac10^52^5$ = $(frac102)^5$ = 5$^5$ = 3125; 

$(frac12 - frac35)^2$ = $(frac510 - frac610)^2$ = $(frac-110)^2$ = $frac1100$.